02168496000

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

برچسب: شناور

23-1
تجهیزات استخری

شناور قرص کلر

موجود در ۲ سایز کوچک و بزرگ نصبت به ابعاد قرص