02168496000

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

برچسب: سه راه تبدیل پیمتاش

20
پیمتاش

سه راه تبدیلی چسبی pimtas upvc-pn16

جهت اتصال انشعابهای فرعی با قطرهای متفاوت نسبت به قطر لوله اصلی مورد استفاده قرار می گیرد . این اتصال در اندازه های تبدیلی گوناگون