02168496000

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

برچسب: زانو 90 درجه چسبی

16-3
پیمتاش

زانو ۹۰ درجه چسبی pimtas upvc-pn16

اتصالی است که برای تغییر جهت به اندازه ۹۰ درجه در لوله کشی از آن استفاده می شود. این زانویی هم به صورت چسبی ،یکسر