02168496000

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

برچسب: جارو استخر

جارو استخری کامل
تجهیزات استخری

جارو استخری کامل

جارو استخری از یک پمپ و یک گاری دوچرخ تشکیل شده است. از این گاری جهت جارو کردن آب استخر و همچنین تخلیه آب آن