02166153302

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

برچسب: شیر 6 راهه

25-1
تجهیزات استخری

شیر ۶ راهه مخصوص فیلتر شنی

کاربردی ترین قطعه در یک فیلتر شنی ، همین شیر ۶راهه است. چرا که قرار دادن فیلتر شنی در حالت های مختلف از جمله حالت