02168496000

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

مجوز ها

مجوز های فعالیت شرکت پیمتاش که ذارنده بالاترین مجوز ها از معتبر ترین موسسات می بلاشد .